Serialize

Test

'; echo '
';
if ( isset($_GET['v']) )  {
	$v = $_GET['v'];
	echo 'v : '.htmlentities($_GET['v']);
	
	$v = stripslashes($v);
	echo "\n".'v (stripslashes) : '.htmlentities($v)."\n";

	$result = unserialize($v);
	print_r($result);
}
echo '
'; ?>